Cùl-Fiosrachaidh, Dealbhan agus Ceangalaichean gu Làraichean-Lìn Eile

Arts and Humanities Research Council
http://www.ahrc.ac.uk/Pages/default.aspx

Béaloideas (Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann)
http://www.bealoideas.ie/Bealoideas.htm

Cnuasach Bhéaloideas Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
http://www.ucd.ie/irishfolklore/ga/

Folklore: Electronic Journal of Folklore
http://www.folklore.ee/Folklore/

International Society for Folk Narrative Research (ISFNR)
http://www.hgo.se/isfnr/

Leabharlann Nàiseanta na h-Alba
http://www.nls.uk/

Oral Tradition Journal
http://www.oraltradition.org/

Somhairle MacGill-Eain
http://www.sorleymaclean.org/

Tasglannan Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann
http://www.celtscot.ed.ac.uk/archives.htm

Tobar an Dualchais/Kist o Riches
http://www.tobarandualchais.co.uk/